Вътрешни правила

Вътрешни правила за планиране, организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки и контрол на изпълнението на възложените поръчки от 52 ОУ, гр. София по чл. 22г от ЗОП