Обединения на възложители

В този раздел се съдържа информация за създадени обединения на възложители, в които е включено 52 ОУ, град София, включително споразумението за създаване на обединение, номера на партидата в РОП и всички поръчки, реализирани от обединението като отделен възложител.