ПЛАН-ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС, УЧЕБНА 2024/2025 ГОДИНА 

За учебната 2024/2025 година 52. ОУ "Цанко Церковски" има възможност да приеме 66  ученици в три паралелки в първи клас с ИУЧ български език и английски език или български език и немски език.

Родителите трябва да изберат Английски език или Немски език, като ИУЧ-Български език  ще се изучава от всички.

Група с немски език ще се сформира при наличие на минимум  12  ученици, заявили да изучават немски език. 

За учебната 2024/2025 година 52 ОУ "Цанко Церковски" има възможност да осигури целодневна и полудневна организация на учебния ден- според  желанието на родителите.