Обучение на педагогическите специалисти на 52. ОУ

19.12.2018 11:51

                                                                                    

На 15 декември 2018 г. се организира и проведе обучение на педагогическите специалисти на 52 ОУ „Цанко Церковски“ по Дейност 1 по Проект BG05M2OP001 - 2.010 - 0001  „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“.

Бяха проведени обучения в две групи по петнадесет учители:

Тематично направление 1. Иновативни методи в преподаването (Диагностициране на индивидуалните особености на учениците. Индивидуализация и диференциация в учебния процес)

Тематично направление 2. Позитивна училищна среда (Ефективни техники за комуникация и работа с родители. Взаимодействие семейство-образователна институция).